29.1.01

gerçekten sürükleyici bir kitap Yüzüncü Ad....bu verdiðim linkten de kitap hakkýnda fikir sahibi olabilirsiniz.fakat sadece kitabýn arka kapaðýndan bir alýntý var.Amin Maalouf'un son yayýný ve bence diðerlerini aratmayacak cinsten oldukça etkileyici bir kitap...bazý yerlerde çeviride hatalar yapýlmýþ olsa da minimum seviyede kalmýþ olmasý kitabýn genel havasýna bir etki yapmýyor.alýp bi okuyun gerçekten seveceðinize inanýyorum.

27.1.01

çok güzel bir sitesi var Vizontele'nin.özellikle türkiye standartlarýnda...tam olarak profesyonelce hazýrlanmýþ bir film;görüntü olarakta,yapým olarakta ve sonunda web sitesi olarak da.bence büyük hedefleri olduðunu iddia eden filmlerin büyük þeyler yapmasý gerekir.bu yüzden de Vizontele'ye büyük film diyebiliriz bence... mesela bir örnek vermek gerekirse:Hemþo filmi.bilmiorum ben filme gitmedim sadece televizyonda reklamlarýný gördüm.[o kadarý bile yetti...]ama ne yazýkki web sayfasýný görme þansýzlýðýna yakalandým.yani bu kadar amatörce yapýlmaz.büyük bi prodüksiyon olduðunu iddia ediosun ve böyle þeyler ortaya çýkarýosun.bence hiç yapýlmamýþ olsaydý da bi zararý olmazdý.hatta yararý bile olabilirdi.[karizmasýný zedelemezdi bu sayede] sonuç olarak Vizontele'ye bence bi gidin,sitesine de bakýverin...:)[tavsiye yanlýzca]
sevindim sevinmesine de biras kursaðýmda kaldý diyebilirim.çünkü bilgisayardaki tüm ekipmanlar gitti.[baþta frontpage'im olmak üzere].sanýrým hepsini yerli yerine oturtmak biras zaman alacak. neyse bu arada 1 haftadan daha fazla olmasýna raðmen Haftanýn Sitesi kýsmýný yeniledim.oldukça güsel bi site var.bakmanýzý tavsiye ederim.Deðiþik alanlardan fotoðraflar var... sanýrým bu kayýplarým nedeniyle þimdilik TheHistory kanalýma biras ara vereceðim.çünkü bi yerden frontpage downloadý bulmam gerekiyor.umarým en yakýn zamanda ulaþcam böyle bi linke..

25.1.01

sonunda... ewet gerçekten sonunda denebilecek bir durum.tam 6 gün oldu.[gerçekten ben daha uzun hissettim bu 6 günü...]insan ne kadar da çabuk alýþýyor þu teknolojiye.1-2 sene evvel hiç de yokluðunu hissetmezdim.ama artýk iþ de devir de deðiþti.bu kýsa süre bile insana çok uzun gelior.sanki dünyayla baðlantýsý kopmuþ gibi... ama þu an önemli olan bu baðlantýnýn tekrar saðlanmýþ olmasý tabii:)) sonuç olarak umarým bi daha böyle þansýz,bahtsýz,olumsuz vb. sýfatlar sayabileceðim olaylar vukuu bulmaz. amin..!

23.1.01

3 günlük bir ara vermek zorunda kaldým.bana bayaðý uzun geldi.fakat hala bilgisayarým bozuk...sanýrým perþembe ya da çarþamba günü alacaðým. bu arada bi tavsiyede bulunmadan yazýya son vermeyeyim...Meet the parents;gerçekten bana dehþet komik geldi.Ben Stiller her zamanki gibi kýrýp geçirio.Hani þu 'Ah Mary vah Mary' deki.... neyse kalýn saðlýcakla. [yakýnda bilgisayarýma kavuþacaðým:)]

20.1.01

ahh nedir bu hackerlardan çektiðim.gene musallat oldular.ama bu sefer baya bi acý oldu:)) esasýnda benim de dalgýnlýðým[biras daha kibarca] oldu yani...Zonealarm'ý çalýþtýrmayý unuttum ya da çalýþmadýðýnýn farkýna varamadým...format atcaz mecburen.ama bu olaydan bi ders çýkardým diyebilirim.o da bir daha koruyucunun çalýþýp çalýþmadýðýna dikkat etmek:)

19.1.01

ewet biras geç yazdým ama yazmak gerekliydi.Okuldan bahsedecektim.Bazý olumlu þeylerin de burda barýnabileceðini kavradým.[en azýndan hazýrlýklarda...]Ben bu kadar ingilizceyi takacaklarýný sanmýodum.yani bi tatile girdik die nerdeyse anamýzý aðlattýlar:)ödev üstüne ödev.ben heralde en son bu kadar ödevi ilkokulda yapmýþtým.olsun bu da bana okulun o kadar da dandik davranmadýðýný göstermiþ oldu.[daha önceki bazý sözleri geri alayým bu vesileyle] not:bizim okulda net dünyasýna adapte olmuþ heralde!!yazýlýda email adresini sordu.alla alla...bugünleri de görcek miydik?[gözlerim yaþardý....]

18.1.01

sitenin genel görünþünü bitirdim.[yani umarým] ayrýca Karizma sayfamý da artýk burada yayýnlayacaðým.yani bi nevi bu site iki iþlevi birden yürütecek.[haberlere ve resimlere yorum gibi..] yarýn da inþallah okulla ilgili bi mesajý da atacaðým..[bazý olumlu geliþmeler gördümde!]

17.1.01

sahakikaten bu ülkede özellikle üniversitelerde trajikomik olaylar oluyor.yani ne desem bilemiorum.bu olayda baþýmdan geçmiþ oldu böylece.bizim okul [istanbul üni.] bilindiði üzere olaylarýn,her türlü garipliklerin eksik olmadýðý bi mekan.yani deprem riski yüzünden de ders yapýlmýcaný söleseler inanmazdým.[artýk inanýcam:)] ya kolonlar saðlam deðilmiþ die bugün ders yoktu.tabi bu tüm okul için geçerli deðil.sanýrým sadece bizim sýnýf.[ne þans!] sonuç itibariyle daha 5 sene böyle gariplikleri çekicez anlaþýlan..[yoksa yatay mý yapsam??:)]

16.1.01

Eski anýlar gene canlandý.Bugün uzun bi aradan sonra tekrar sallandýk.Belki çok þiddetli deðildi lakin etkisi ''bence'' çok oldu.Neden derseniz;unutmaya baþladýðýmýz bazý þeyleri hatýrlattý.Muhtemelen bu konu hakkýndaki fikir ayrýlýklarý yeniden alevnecek.[öncü,artçý olayý:)] Zaten þimdiden Ünlü Jeofizikçi Þener Üþemezsoy(Body Þener)olaya yorumunu getirdi. Artýk öncü mü artçý mý olduðunu anlýcaz.ama tabii ne kadar yakýn...orasý bilinmez!